Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\www\association\src\dao\Dao.php on line 81
中国化工施工企业协会
中国化工施工企业协会高级专家申报推荐表
推荐高级专家类别     技术专家       管理专家       技能专家   相片
姓名 性别 出生日期
身份证号 工作所在地
学历 学位 所学专业
毕业院校 毕业时间 最终学历授予国
工作单位
专业技术职称 职务
享受特殊津贴    国家级  
   省级  
院士    是  
   否  
博导    是      否  
办公电话 移动电话
传真号码 E-mail
通讯地址 邮政编码
熟悉外语 熟练程度
现从事专业(工种)
申报单位意见